کارفرمایان

شرکت نفت و گاز پارس (POGC)
شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران (IOEC)
شرکت طراحی و ساخت سازه های دریائی مبین سازه گستر خلیج فارس(MSG)
شرکت پتروشیمی خارک (KPC)
شرکت بین المللی مهندسی ایران (IRITEC)
شرکت پولاد فرآیند بین الملل اروند(IPS)
شرکت پترو ساحل افق کیش (PESOK)
شرکت صنایع کشتی سازی ندیم گسترش خلیج فارس (NADIM)
شرکت صنایع کشتی سازی بحر گسترش هرمز (BGH)
جدیدترین اخبار